BASES SORTEIG DE “VOTA EL MILLOR TASTET” ORGANITZAT PER LA FUNDACIÓ SANT CUGAT ACTIU
La Fundació pel Comerç, Indústria i Serveis de Sant Cugat del Vallès (en endavant la Fundació), amb domicili a la Casa Consistorial de la Vila, situada a la Plaça de la Vila nº 1 de Sant Cugat del Vallès, 08172, amb CIF nºG-59.441.642, realitzarà un sorteig amb motiu de la celebració de l’esdeveniment enogastronòmic que porta per nom “Tastets del Ve de Gust” arreu dels establiments de la ciutat. Aquesta activitat adreçada al públic en general, té com objectiu promocionar el comerç dels establiments de la ciutat i visualitzar La seva oferta gastronòmica.
La Fundació realitzarà un sorteig dirigit a tots aquelles persones que vulguin participar en la votació del “Millor Tastet” d’entre tots els que s’ofereixin pels diversos establiments adherits al “Tastets del Ve de Gust”.
 
PRIMERA. ÀMBIT D'APLICACIÓ
Es durà a terme a la ciutat de Sant Cugat del Vallès.

SEGONA. OBJECTIU DEL SORTEIG
L'objectiu és visualitzar el talent de la restauració de la ciutat i el seu comerç associat.

TERCERA. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Pot participar en el sorteig tota persona major d'edat que consumeixi un “Tastet” en un establiment que participi en el “Tastets del Ve de Gust”. La Fundació es reserva el dret d’expulsar automàticament a qualsevol participant que estimi realitza un mal ús o abús del sorteig, cancel·lant la seva participació. S'entén com a mal ús l'incompliment de qualsevol condició de participació inclosa en les presents bases. 

QUARTA. MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ
Pot participar en el sorteig tota la ciutadania que consumeixi un “Tastet” d’entre els que ofereixin els diversos establiments participants, entre el 5 i el 12 de maig ambdós inclosos, i posteriorment dipositi el seu vot en la pàgina web “tastets.santcugat.cat” identificant-se amb un correu electrònic.

CINQUENA. PREMIS
La Fundació sortejarà entre tots els participants al concurs 10 premis, cortesia de 13 establiments adherits a l’esdeveniment “Tastets del Ve de Gust”.

SISENA. CELEBRACIÓ DEL SORTEIG
El sorteig se celebrarà el dilluns 13 de maig a la seu de l’Ajuntament de Sant Cugat, mitjançant elecció aleatòria de tretze guanyadors entre totes les persones que hagin votat pel millor “Tastet”.

SETENA. COMUNICACIÓ DEL PREMI ALS GUANYADORS DEL SORTEIG 
La Fundació comunicarà els premis als 10 guanyadors mitjançant un correu electrònic el dimarts 14 de maig. En cas que el guanyador no accepti el premi en els terminis acordats, perdrà automàticament el seu dret a aquest i es procedirà a efectuar de nou una votació per aquest premi en concret.

VUITENA. LLIURAMENT I PUBLICACIÓ DELS PREMIS
La Fundació publicarà els noms dels guanyadors amb els premis adjudicats i farà entrega dels premis als guanyadors en un breu acte que se celebrarà durant la setmana del 13 al 17 de maig. La persona guanyadora autoritza a la Fundació a reproduir i utilitzar el seu nom i cognoms i imatge en qualsevol activitat relacionada amb el concurs en què hagi resultat guanyadora, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici amb excepció feta del lliurament del premi.

NOVENA. PARTICIPACIÓ
La participació en aquest sorteig implica l'acceptació sense reserves d'aquestes bases i les decisions de la Fundació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present sorteig.

DESENA. CESSIÓ DEL PREMI
Els premis d'aquest sorteig en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició del guanyador.

ONZENA. VERACITAT DE LES DADES
Les dades facilitades pels participants han de ser veraces. En cas que aquestes fossin falses, els premis que els haguera correspost seran atribuïts, sense possibilitat de reclamació alguna, a la Fundació, la qual procedirà a efectuar de nou un sorteig entre tots els participants per al premi en qüestió.

DOTZENA- DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment del previst al Reglament 2016/679 de Protecció de Dades Personals la Fundació informa que les dades personals facilitades pels guanyadors en aquesta promoció seran tractades amb la finalitat de fer-li lliurament del premi corresponent i complir amb les prescripcions legals inherents a aquests premis, al qual vostè consent expressament mitjançant la seva participació en la promoció. 
Aquestes dades seran tractades en tot moment amb total confidencialitat i seguretat, en ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i seran destruïts una vegada que finalitzi la present promoció. 
En qualsevol cas, vostè podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, a més de limitació del tractament i portabilitat de les dades, mitjançant remissió de comunicació escrita acompanyada del seu DNI a la Fundació. 
No obstant això, hem de advertir-li que la cancel·lació de les seves dades no serà possible en el cas que hagi acceptat el premi i aquestes dades hagin de ser comunicats per tal de complir amb la legislació vigent.

TRETZENA. RECLAMACIONS
El període de reclamació sobre el resultat del sorteig finalitzarà transcorreguts quinze (15) dies naturals des de la data del sorteig (dia 13 de maig de 2019) .

CATORZENA. MODIFICACIÓ DE BASES I SUSPENSIÓ DEL SORTEIG
La Fundació es reserva el dret a suspendre, ajornar o cancel·lar el present sorteig en qualsevol moment anterior al començament del mateix, sempre que existeixin causes que així ho justifiquin, així com a modificar les presents bases i es compromet a comunicar les noves bases, condicions, suspensió, ajornament o cancel·lació, si s’escau.

QUINZENA. RESPONSABILITATS ALIENES
En cap cas la Fundació serà responsable dels serveis que qualsevol altra entitat amb la qual aquesta col·labori, presti l'agraciat com a conseqüència del premi lliurat. La responsabilitat de la Fundació queda limitada, en exclusiva, a la publicació del resultat del sorteig segons es troba contemplada en aquestes bases i al lliurament del premi a les persones agraciades pel mateix.

SETZENA. DIPÒSIT
Les presents bases apareixeran recollides i disponibles al públic a la pàgina web “tastets.santcugat.cat”.

DISSETENA. JURISDICCIÓ
Pel coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se en quant a la interpretació o aplicació de les presents Bases, tant la Fundació com els participants en el present sorteig, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.